Πώς υλοποιείται

Αρχική απαίτηση είναι να οριστεί η πολιτική ποιότητα - όραμα- στόχος και οι αντίστοιχοι ποιοτικοί στόχοι όπου παρακολουθούνται από το σχέδιο διαχείρισης ποιότητας HACCP.
Δημιουργία διεργασιών απατήσεις ώστε το προϊόν να καταλήγει ασφαλές όπως έχει συμφωνηθεί.
Διατήρηση αρχείων, τεκμηρίωση και έλεγχος αυτών.
Eφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 
Μόλις καταγραφούν οι διαδικασίες 90 ημερών συνήθως εφαρμόζεται σε πρώτο επίπεδο για τυχόν λάθη παραλήψεις.
Εσωτερικός έλεγχος ώστε να τηρούνται τα αρχεία που επιβεβαιώνουν την συμμόρφωση με το σύστημα της ποιότητας.
Επισκόπηση συστήματος - έλεγχος 
Διορθωτικές ενέργειες 
Έλεγχος και πιστοποίηση απο τον φορέα πιστοποίησης


Γενικές Απαιτήσεις

  • Άδεια λειτουργίας 
  • Εγχειρίδιο ποιότητας - HACCP
  • Πολιτική και στόχοι ποιότητας
  • Διαδικασίες για την ποιότητα του προϊόντος 
  • Διατήρηση αρχείων, παρακολούθηση, τήρηση διαδικασιών 

Ειδικές Απαιτήσεις

Πλαίσιο λειτουργίας οργανισμού
Κατανόηση Οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας  
Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών (πελάτες, ιδιοκτήτες, προμηθευτές, τράπεζες, συνεργάτες , επίσημοι φορείς κλπ)
Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής  του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και διεργασίας του
Ηγεσία και δέσμευσης για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
Εστίαση - αυτοσκοπός ικανοποίηση του πελάτη
Καθιέρωση της πολιτικής ποιότητας 
Ρόλοι ευθύνες και αρμοδιότητες εντός του οργανισμού
Σχεδιασμός του ΣΔΑΤ
Ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και αξιοποίηση ευκαιριών 
Εντοπισμός απειλών και ευκαιριών για την λειτουργία του οργανισμού
Αξιολόγηση ενεργειών αντιμετώπιση απειλών και ευκαιριών 
Στόχοι ποιότητας και σχεδιασμός επίτευξης αυτών.
Ορισμός στόχων ποιότητας
Πλάνο επίτευξης στόχων ποιότητας
Υποστήριξη πόρων και γενικά από το περιβάλλον
Υποδομή και περιβάλλον για την εύρυθμη λειτουργίας
Παρακολούθηση μέτρηση πόρων
Ιχνηλασιμότητας
Επιχειρησιακή γνώση 
Επαγγελματική επάρκεια
Ευαισθητοποίηση
Επικοινωνία εσωτερικά και εξωτερικά
Τεκμηρίωση πληροφορίων 
Έκδοση και αναθεώρηση 
Έλεγχος τεκμηριωμένων πληροφοριών 
Λειτουργία σχεδιασμός και έλεγχος
Απαιτήσεις για τα προϊόντα υπηρεσίες
Επικοινωνία με τους πελάτες
Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
Ανασκόπηση απαιτήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
Εκπόνηση σχεδίου για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
Εισερχόμενου σχεδιασμού και ανάπτυξης
Έλεγχος   σχεδιασμού και ανάπτυξης
Αποτελέσματα  σχεδιασμού και ανάπτυξης
Αλλαγές  σχεδιασμού και ανάπτυξης
Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 
Έλεγχος της παραγωγής προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 
Έλεγχος της παραγωγής  προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 
Ιδιοκτησία που ανήκει σε άλλους πελάτες ή εξωτερικούς παρόχους
Διαφύλαξη
Δραστηριότητες μετά την παράδοση
Έλεγχος αλλαγών
Αποδέσμευση προϊόντων και υπηρεσιών 
Έλεγχος μη συμμορφούμενων αποτελεσμάτων 
Καθορισμός μη συμμορφούμενων αποτελεσμάτων 
Καταγραφή μη συμμορφούμενων αποτελεσμάτων 
Αξιολόγηση της απόδοσης
Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση, και αξιολόγηση
Ικανοποίηση του πελάτη
Ανάλυση και αξιολόγηση
Εσωτερικές επιθεωρήσεις
Υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων 
Ανασκόπηση από την διοίκηση  
Αποτελέσματα ανασκόπησης απο την διοίκησης
Βελτίωση , ευκαιρίες βελτίωσης , του συστήματος διαχείρισης ποιότητας   
Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες
Καθορισμός μη συμμορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών 
Τήρηση τεκμηριωμένων πληροφοριών 
Συνεχής Βελτίωση