Σκόπος

Ανάλυση κινδύνων
Διερεύνηση των σημείων που μπορούν να ελαττώσουν ή να εξαλείψουν τους πιθανούς κινδύνους (κρίσιμα σημεία ελέγχου)
Εφαρμογή ελέγχου και τεκμηρίωσης

Οι 7 ορθές πρακτικές HACCP

  1. Εντοπισμός των Πιθανών Πηγών Κινδύνου
  2. Εντοπισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου  
  3. Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων
  4. Καθορισμός αποτελεσματικών Διαδικασιών Παρακολούθησης  
  5. Καθορισμός Διορθωτικών Μέτρων σε περίπτωση εντοπισμού αποκλίσεων από τα Καθορισμένα Κρίσιμα
  6. Καθορισμός διαδικασιών τήρησης αποτελεσματικότητας των σημείων 1 έως 5
  7. Κατάρτιση εγγράφων καταγραφής των διαδικασιών ελέγχου, λήψης και αντιμετώπισης μέτρων που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 6