Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνια που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Τα επινοήματα αυτά μπορούν να είναι είτε προϊόντα, είτε μέθοδος παραγωγής προϊόντος, είτε βιομηχανική εφαρμογή.

Δίπλωμα Τροποποίησης (ΔΤ)

Το Δίπλωμα Τροποποίησης (ΔΤ) είναι τίτλος προστασίας που χορηγείται για μια εφεύρεση που αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης που έχει ήδη προστατευθεί με ΔΕ (κύριο ΔΕ). Αίτηση για ΔΤ μπορεί να κατατεθεί όταν έχει γίνει η χορήγηση του ΔΕ. Το ΔΤ ακολουθεί την τύχη του κυρίου ΔΕ και λήγει μαζί με αυτό. Το ΔΤ χορηγείται μόνο στον δικαιούχο του κυρίου ΔΕ

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ)

Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 7 χρόνια που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που προτείνονται ως νέα, βιομηχανικά εφαρμόσιμα και με δυνατότητα να δώσουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Το ΠΥΧ μπορεί να χορηγηθεί π.χ. για εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος, εξαρτήματά τους κ.λ.π

Επικοινωνήστε με την τεχνολόγο τροφίμων Μαρία-Σπυριδούλα Νάτση για την σύνταξη της έκθεσης του νέου προϊόντος και την υποβολή του φακέλου σας για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.